top of page

Stichting Beurzenfonds CEDLA

De Stichting Beurzenfonds CEDLA is op 5 november 2010 volgens notariële acte opgericht met als doel: Het bevorderen van onderzoek naar Latijns Amerika in Nederland en het ondersteunen in brede zin van de doelstellingen van het CEDLA, het Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns Amerika, gevestigd in Amsterdam. De Stichting tracht haar doel te bereiken door het beheer en besteding van door derden aan de Stichting ter beschikking gestelde financiële middelen.

De Stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel met nr. 51229773 en heeft het fiscale nummer 823160002.

 

Aan geen van de betrokken bestuurders of leden van de wetenschapscommissie worden vacatiegeld of onkostenvergoedingen betaald.

De Stichting heeft uitdrukkelijk het maken van winst niet ten doel. Zij is ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

 

CONTACT
Secretariaat CEDLA: secretariaat-cedla@uva.nl
Michiel Baud: J.M.Baud@uva.nl

 

 

ORGANISATIE

De directeur van het CEDLA is tevens voorzitter van de Stichting. Het Bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen:

Prof. dr. Barbara Hogenboom, dir. CEDLA (voorzitter)

Prof. dr. Michiel Baud, CEDLA

Prof. dr. Kees Koonings, Universiteit Utrecht/CEDLA (penningmeester)

 

Het Bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en activiteiten van de Stichting. De beurzen die verstrekt worden door het Slicher van Bath-de Jong fonds worden gefinancierd uit het vruchtgebruik van het oorspronkelijke legaat dat is belegd in een fonds dat door de ING wordt beheerd. Het beheersplan dat met de ING is opgesteld gaat uit van een jaarlijks rendement van 40.000 euro die de Stichting in staat stelt haar beurzenprogramma uit te voeren. Jaarlijks wordt door het Bestuur en de ING het beheer van het legaat besproken en wordt getoetst of deze doelstelling nog geldig is.

 

 

HET BEURZENPROGRAMMA
Slicher van Bath de Jong Fonds
 

De stichting kent dus elk jaar beurzen toe aan jonge historici uit Nederland of Latijns Amerika die onderzoek willen doen naar de geschiedenis van Latijns Amerika.

De toekenning van de beurzen wordt bepaald door een wetenschapscommissie die momenteel bestaat uit:

 

Prof. J.M. Baud - CEDLA/University of Amsterdam

Prof. G.J. Oostindie - KITLV/ Leiden University

Dr. S. Valdivia Rivera - Latin American studies/Leiden University

HET SLICHER VAN BATH-DE JONG FONDS 

 

De Stichting Beurzenfonds CEDLA beheert de gelden van het Slicher van Bath-de Jong fonds dat werd opgericht op basis van een legaat van prof. dr. B.H. Slicher van Bath, die in 2004 overleed. Het doel van het Slicher van Bath-de Jong fonds is de bevordering van de studie en het onderzoek van de geschiedenis van Latijns Amerika van 1500 tot 1940, met name door het verlenen van financiële steun aan historisch onderzoek


Een wetenschappelijke commissie beslist over de hoogte van de uitkeringen binnen de afgesproken financiële grenzen en bepaalt de selectie van de bursalen. Verder informatie over de criteria en werkwijze van het fonds is te vinden op de desbetreffende webpagina.
 

bottom of page